Takograf Gebze

Telefon: 0 262 642 41 12

Adres: Sultan Orhan Mah.Gebze Endüstri Meslek Lisesi Karşısı Gebze / Kocaeli

 

 

takograf sipariş ve her türlü şikayetleriniz için bize yazın
TAKSİMETRE YÖNETMELİĞİ (77/95/AT)

Taksimetre Yönetmeliği (77/95/At)

    Resmi Gazete Tarihi: 14/04/2002

    Resmi Gazete Sayısı: 24726

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Taksimetrelerin belirlenen hata sınırları içerisinde doğru ölçüm yapmalarını temin etmek üzere muayene, deney ve tip onayları ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, taksimetrelerin metrolojik ve teknik özellikleri ile AT Tip Onayını, AT İlk Muayenesini ve Periyodik muayeneleri kapsar.

    Hukuki Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

    Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,

    Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

    Kanun: 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununu,

    Taksimetre: Takıldığı taşıtın özelliklerine ve ayarlandığı tarifeye göre, taksi müşterisi tarafından ödenecek para miktarını, açık olduğu süre boyunca, belirli bir süratin altında kat edilen mesafeye ve taşıtın işgal edildiği süreye bağlı olarak kendiliğinden hesaplayan ve sürekli gösteren ölçü aletini,

    Üretici: Bu Yönetmelik kapsamında taksimetreleri üreten, ıslah eden veya taksimetreye adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendisini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, taksimetrenin tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri taksimetrenin güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

    Uygunluk Değerlendirmesi: Taksimetrenin, bu Yönetmelik ile "Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT)" hükümlerine uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,

    AT İlk Muayenesi: Yeni veya yenilenmiş bir ölçü aletinin bu Yönetmelik ile "Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT)" hükümlerine göre onaylanmış tipe uyup uymadığının kontrol edilerek işaretlenmesi ve damgalanması işlemini,

    AT Tip Onayı: Bir ölçü aletinin bu Yönetmelik ile "Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT)" hükümlerine göre üretildiğinin test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü işlemini,

    Muayene Kuruluşu: (Ek tanım : 01/06/2006 - 26185 S.R.G Yön/1.mad) Bu Yönetmelik ile "Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT)" kapsamında uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini yürüten özel veya kamu kuruluşunu

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

    Genel Hükümler

    Madde 5 - (Değişik madde : 01/06/2006 - 26185 S.R.G Yön/2.mad)

    Taksimetreler bu Yönetmelik ile Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT) hükümleri esas alınarak imal edilip AT Tip Onayına tabi tutulur. Bakanlık bu Yönetmelik hükümlerine uygun ve AT Tip Onayı olan Taksimetrelerin piyasada yer almasını, hizmete sokulmasını reddedemez, yasaklayamaz ve kısıtlayamaz.

    Madde 6 - Bakanlık; bu Yönetmelik metnini ve ileride Yönetmelikte yapacağı değişiklikleri Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirir.

    Madde 7 - Bu Yönetmelik, Avrupa Birliğinin 77/95/EEC sayılı Taksimetre Direktifine uygun olarak hazırlanmıştır.

    Geçici Madde

    Geçici Madde 1 - (Ek madde: 01/06/2003 - 25125 S. R.G. Yön./1. md. ; Değişik madde:25/03/2004-25413 S.R.G. Yön./1.mad) * Bu Yönetmelik hükümlerine göre üretim yapan üreticiler, 30/6/2004 tarihine kadar hazırlıklarını bitirmek zorundadır. Bu süreye kadar, gerek bu Yönetmelik gerekse 21/2/2000 tarihli ve 23971 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Marka Kaydı ile Tip ve Sisteminin Onaylanmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak üretilen ürünler piyasaya arz edilir.

    Yürürlük

    Madde 8 - Bu Yönetmelik 01/06/2003 tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

    EK -

    1. GENEL KAVRAMLAR

    1.1.Kavram Belirleme : Özel Kavramlar, Taksimetrenin Alet Sabitesi (k), Yol Devir Sayısı (w), Etkin Tekerlek Çevresi (u), Dengeleme Düzeneği ile ilgili teknik bilgiler.

    Taksimetre; Yolcu taşıyan ticari araçlarda, herhangi bir anda kat edilen mesafe ve zamana bağlı olarak, ödenecek para miktarını sürekli olarak toplayan ve gösteren, tarife değişikliklerinde kolaylıkla ayarlanabilen muayeneye tabi bir ölçü aletidir. Bu Yönetmelikte taksimetre olarak adlandırılan seyahat fiyat göstergesi, içine yerleştirildiği aracın karakteristik verileri ve üzerinde ayarlanmış tarife göz önünde bulundurularak, kullanıcısı tarafından kamuya hizmet eden ve taksi olarak adlandırılan araca ödenen para tutarını toplayan ve sürekli gösteren ölçü aletleridir. Ayrıca bu taksimetreler, katedilen yola ve zamana bağlı belirli bir hızda mevki ücret farkı olmaksızın ödenecek para tutarını toplar ve sürekli gösterir.

    1.2.Özel Kavramlar: İçerisine alet yerleştirilen bir taksimetrenin göstergesi; her seferinde ayarlanmış tarife dikkate alınmaksızın, taksimetrenin alet sabitesine (k) ve aracın yol devir sayısı (w)'ye bağlıdır. Yol devir sayısı (w), araç tekerleğinin etkili lastik çevresine (u) ve tekerlek devrinin taksimetrenin araca bağlanmasına yarayan parçanın devrine olan aktarım oranına bağlıdır.

    1.2.1.Taksimetrenin Alet Sabitesi (k): Alete iletilmesi gereken sinyalin tür ve sayısını belirten bir karakteristik büyüklüktür. Böylelikle bu sabite tam olarak kat edilen belirli yola uygun bir göstergeye iletilir.

    k Sabitesi;

    a) Kat edilen kilometre başına devir (devir/km) veya,

    b) Kat edilen kilometre başına sinyal ( Sinyal/km), olarak ifade edilir.

    Burada katedilen yol mesafesi hakkındaki bilgilerin taksimetreye tahrik milinin devir hareketi şekliyle mi yoksa aletin girişindeki elektrik sinyali şekliyle mi gönderildiği bilinmelidir.

    1.2.2.Yol Devir Sayısı (w) : Kat edilen mesafeye karşılık gelen ve taksimetrenin çalışması için gereken sinyalin tipi ve sayısını belirten ve taşıtta bu amaçla bulundurulan uygun bir parça üzerinde gösterilen bir değerdir.

    Bu karakteristik değer;

    a) Katedilen her kilometre başına devir (devir/km) cinsinden veya,

    b) Katedilen her kilometre başına sinyal (sinyal/ km) cinsinden ifade edilir.

    Burada katedilen yol, mesafesi hakkındaki bilgilerin taksimetre tahrik milinin bir deviri şekliyle mi veya elektrikli sinyal şekliyle mi gönderildiği bilinmelidir. Yol devir sayısı, çeşitli faktörlere, özellikle lastiklerin yıpranmasına, lastik basıncına, aracın yüklenmesine ve seyir hareket şartlarına bağlıdır. Bunlar aracın normal test şartları altında belirlenmelidir.

    Taksimetreyi dolaylı veya dolaysız olarak tahrik eden araç tekerleğinin etkili lastik çevresi (u), tekerleğin tam bir devrine uygun katedilen yol mesafesidir. Taksimetre tahriki her iki teker üzerinde birlikte ise, bu iki tekerleğin etkili lastik çevresinin ortalama değeri etkili lastik çevresi olarak geçerlidir. Bu milimetre olarak verilir.

    1.2.3.Etkin Tekerlek Çevresi (u) : Taksimetreyi doğrudan veya dolaylı çalıştıran taşıt tekerleğinin tam bir devir sırasında kat edilen mesafedir. Taksimetreyi iki tekerlek beraber çalıştırılıyorsa iki tekerleğin etkin tekerlek çevrelerinin ortalama değeri milimetre cinsinden etkin tekerlek çevresi (u) olarak alınır.

    Etkin tekerlek çevresi (u) taşıtın (w) katsayısı ile ilişkilendirilir (Ek-1.2.2) ve taşıt için normal koşullar altında belirlenir.

    1.2.4.Dengeleme Düzeneği: Aracın yol devir sayısının taksimetrenin alet sabitesine (k) uyumlu hale getirmek için kullanılan bir cihazdır.

    1.2.5.Müsaade Edilen Hata Sınırı: Bu Ek'in 5 inci maddesinde belirtilen hata sınırları, sadece araçtan ayrı olan, aletin kendi hatası ile ilgilidir. Hataların bulunmasında kullanılan gerçek değerler, alet üzerine yerleştirilmiş tarifelerden ve alet sabitesinden (k) elde edilmektedir.

    Müsaade edilen hata sınırları, en büyük ve en küçük gösterge arasında en fazla bulunabilen sapmaları saptamaktadır.

    1.2.6.Dönüşüm Hızı: Taksimetre gösterge düzeneğinin sürücüsünün, zamandan kat edilen mesafeye dönüşüm veya kat edilen mesafeden zamana dönüşüm hızıdır. Bu hız zaman tarifesini mesafe tarifesine bölünerek bulunur.

    1.2.7.Taşıt İçin Normal Test Koşulları: Taşıtın normal test şartları aşağıdaki koşulların olması durumunda yerine getirilir;

    a) Taksimetreyi çalıştıran tekerlek veya tekerlekler, "w" katsayısını belirlemek için kullanılan tekerlekler ile aynı etkin tekerlek çevresi "u" değerine sahip olmalıdır. Bu tekerlekler iyi durumda ve doğru basınçta şişirilmiş olmalıdır.

    b) Taşıtın yükü yaklaşık 150 kg olmalıdır. Bu yük iki yetişkin yolcu ve sürücünün ağırlığına tekabül eder.

    c) Taşıt, kendi gücüyle, düz veya yatay zeminde, doğru bir çizgi üzerinde 40 km/h

    5 km/saat'lik bir hızla hareket etmelidir.

    Testler başka koşullar altında yapılacaksa (Örneğin, farklı yükte, farklı hızda veya yürüme hızında, mukayeseli testler kullanılarak ve benzeri), sonuçlar, "taşıt için normal test koşulları" altında elde edilebilecek değerlere çevirmek için gerekli çevirme katsayıları ile düzeltilir.

    2. ÖLÇÜ BİRİMLERİ

    Taksimetrenin ekran göstergesinde sadece aşağıdaki birimlere müsaade edilir.

    - Katedilen mesafe gösterimi için, metre veya kilometre kullanılmalıdır.

    - Zaman gösterimi için saniye, dakika veya saat kullanılmalıdır.

    - Seyahat ücreti için, Türk Lirası kullanılmalıdır.

    3.TEKNİK ÖZELLİKLER

    3.1.Ölçme Cihazı ve Hesaplama Tertibatı

    3.1.1. Taksimetre, sadece aşağıdaki faktörler sonucu seyahat ücretini hesaplayacak ve gösterecek bir şekilde yapılmış olmalıdır.

    a) Taşıt dönüşüm hızının üstünde bir hızla seyrediyorsa, katedilen mesafeyi esas alarak (mesafeye göre çalışma).

    b) Taşıt dönüşüm hızının altında bir hızla seyrediyorsa veya bekliyorsa zamanı esas alarak (zamana göre çalışma) hesaplayacak ve gösterecek bir şekilde yapılmış olmalıdır.

    3.1.2. Mesafeye göre çalışmada etkiyi tekerleklerden almalıdır. Ancak geriye doğru gidişte gösterilen seyahat ücretini veya mesafeyi azaltmamalıdır.

    Zamana göre çalışma etkiyi sadece taksimetrenin kumanda cihazının çalıştırılması ile harekete geçecek saat tertibatı ile sağlanmalıdır.

    Mekanik saat ile kuruluyorsa, tekrar kurulmadan, en az 8 saat çalışmalıdır. Mekanik saatin, taksimetrenin açılışını müteakip her mekanik harekete bağlı kurulum sistemi varsa, en az 2 saat çalışmalıdır.

    Elektrikle kurulan saatin, kurulma işi otomatik olmalıdır. Elektrikle kurulan saat her durumda faal halde bulunmalıdır.

    3.1.3. Mesafeye göre çalışmada, bütün tarifelerde, göstergenin ilk değişimi, yetkili devlet kurumlarınca belirlenmiş tarife yönetmelikleri gereğince saptanan bir başlangıç yolun katedilmesinden sonra meydana gelmelidir. Göstergenin müteakip değişimi eşit mesafe aralıklarına tekabül etmelidir.

    Zamana göre çalışmada, bütün tarifelerde, göstergenin ilk değişimi, yetkili devlet kurumlarınca belirlenmiş tarife yönetmeliklerine göre saptanan bir başlangıç zamanından sonra meydana gelmelidir. Göstergenin müteakip değişimi eşit zaman aralıklarına tekabül etmelidir.

    Çalışma esnasında hiçbir değişiklik olmaksızın hangi tarife kullanılırsa kullanılsın, başlangıç mesafesi ile müteakip mesafe aralıkları arasındaki oran, başlangıç zamanı ile müteakip zaman aralıkları arasındaki orana eşit olmalıdır.

    3.1.4. Adaptör mahfazası açıldığında taksimetrenin diğer parçalarına müdahale edilemeyecek şekilde yapılmalıdır.

    3.1.5. Taksimetreler, tarifelerde yapılan değişikliklere uyumlu hale getirilmeleri için hesaplama cihazında gerekli değişiklikleri kolayca yapabilecek şekilde tasarımlanmalıdır. Taksimetre, büyük sayılar gerektiren konumlarda da seyahat ücretini hesaplamalı ve göstermelidir.

    3.2. Çalıştırma Düzeneği;

    3.2.1. Aşağıdaki konumlardan birine göre ayarlanan kumanda cihazı ile faal hale getirilmediği sürece, hareket halindeyken taksimetre mekanizmasının ayarlanması mümkün olmamalıdır.

    3.2.2. "SERBEST" konumu;

    "SERBEST" konumunda aşağıdaki hususlar geçerlidir:

    a) Araç seyahat halinde değilse hiçbir gösterge olmamalıdır veya bu gösterge "sıfır" değerini göstermelidir; bu gösterge yürürlükte bulunan tarifenin açılış ücretini gösterebilir.

    b) İster yola göre isterse de zamana göre çalışma mekanizması, ödenecek seyahat ücretini gösteren cihazı faal hale getirmemelidir.

    c) İlave bilgileri gösteren cihaz boş olmalı veya gösterge sıfırı göstermelidir.

    3.2.3. Diğer Konumlar;

    Kumanda cihazı, "SERBEST" konumdayken, taksimetre sırasıyla aşağıdaki konumlara ayarlanabilmelidir.

    a) Yürürlükte bulunan tarifelerden herhangi birisine göre artan tarife miktar sırasıyla, mesafeye göre çalışma,zamana göre çalışma ve varsa ilave bilgi göstergesinin devreye gireceği değişik çalışma konumları.

    b) Yürürlükte bulunan tarifede mesafeye göre çalışma devrede ve zamana göre çalışma devre dışı olacak şekilde ödenecek nihai seyahat ücretini gösteren "Kasa" konumu.

    3.2.4. Çalıştırma Düzeneğinin Kumandası;

    Çalıştırma düzeneği kumandasında aşağıdaki kısıtlamalara uyulmalıdır.

    a) Taksimetreyi, herhangi bir tarifede çalışma konumundayken "KASA" konumuna geçmeden "SERBEST" konuma getirmek mümkün olmamalıdır. Ancak bir tarifeden diğer tarifeye geçmek mümkün olmalıdır.

    b) Taksimetre, "KASA" konumundayken, "SERBEST" konumuna geçmeden herhangi bir tarifede çalışır konuma getirmek mümkün olmamalıdır.

    c) Taksimetreyi, "SERBEST" konumundan geçerek bir tarifeden başka tarifeye değiştirmek, ancak bu konumdan geçerken kumanda cihazındaki bu konum için belirlenen koşullar yerine getirilirse, mümkün olmalıdır. (Ek-3.2.2).

    d) Kumanda cihazını, taksimetrenin yukarıda belirtilen konumlardan farklı bir konuma kabul edecek şekilde çalıştırmak mümkün olmamalıdır.

    3.2.5. Özel Hükümler;

    Yukarıdaki özelliklerden bağımsız olarak, farklı tarifelerin sıralanması, yürürlükte bulunan tarifelere göre, belirli bir mesafe veya taşıtın meşgul edildiği süreye bağlı olarak kendiliğinden değişir.

    3.3. Gösterge Cihazı

    3.3.1. Taksimetrenin ekranı, yolcu tarafından hem gece ve hem de gündüz kolayca okunabilecek şekilde yapılmalıdır.

    3.3.2. İlave bilgiler hariç, ödenecek seyahat ücreti en az 10 mm yüksekliğinde yan yana rakamlar içeren bir göstergeyi okuyarak anlaşılacak şekilde göstermelidir.

    Kumanda cihazı "SERBEST" konumunda çalıştırıldığında, taksimetrenin gösterge cihazında açılış ücretine tekabül eden sabit miktar görülmelidir.

    Seyahat ücret göstergesi bundan sonra, ardışık sabit para miktar aralıklarında süreksiz olarak değişmelidir.

    3.3.3. Taksimetrede, yürürlükte bulunan çalışma konumlarından hangisinde çalışıldığını sürekli gösteren bir cihaz bulunmalıdır.

    3.3.4. Taksimetre; taşıtın dışında, bir tekrarlama kumanda cihazının çalışma konumu ve kullanılan tarifeyi göstermesine müsaade etmelidir.

    Tekrarlama kumanda cihazı, hiçbir şekilde taksimetrenin doğru çalışmasını engellememeli ve mekanizmaya veya taksimetrenin çalışma sistemine müdahale etmeye müsaade etmemelidir.

    3.3.5. Zorunlu göstergeler ışıklı rakamlar veya harfler halinde gösterilmiyorsa, taksimetrede, kolay okumayı sağlayacak kadar güçlü ancak rahatsız etmeyecek bir aydınlatma cihazı olmalıdır.

    Bu cihazın ışık kaynağını taksimetrenin güvenlik mührünü açmadan değiştirmek mümkün olmalıdır.

    3.3.6. Taksimetre, aşağıdaki kayıtları tutacak bir sayaç olmalıdır.

    a) Araç tarafından katedilen toplam mesafe,

    b) Yolcu ile katedilen toplam mesafe,

    c) Toplam kiralama sayısı,

    d) Tescil edilmiş aralıklı seyahat birimi sayısı,

    Bu sayaç, kendisi için belirlenen tüm fonksiyonları usulüne uygun olarak yerine getirmelidir. Bu bilgileri yan yana sıralanmış en az 4 mm yüksekliğindeki rakamlar ile gösterilmelidir.

    3.3.7. Taksimetre ile birlikte, seyahat ücreti göstergesinden bağımsız çalışan "SERBEST" konumdayken kendiliğinden sıfıra düşen bir ilave bilgi göstergesi bulundurulmalıdır.

    İlave bilgiler, en az 8 mm yüksekliğinde fakat seyahat ücreti göstergesinden daha büyük olmayan yan yana rakamlar aracılığı ile gösterilir.

    3.4. İlave Cihazlar: Bir taksimetre aşağıdaki ek düzeneklere sahip olmalıdır:

    a) Taşıt sahibinin istediği sayaçlar,

    b) Ödenecek seyahat ücretini gösteren kart veya şerit yazma cihazı ve benzeri,

    Bu tür ilave cihazların varlığı ve çalışması taksimetrenin normal çalışmasını etkilememelidir.

    3.5. Yapım Şartları:

    3.5.1. Taksimetreler sabit ve sağlam kurulmalıdır. Taksimetrenin temel parçaları, yeterli sağlamlığı ve sabitliği sağlayacak malzemelerden yapılmalıdır.

    3.5.2. Taksimetrelerin muhafazası, şayet taksimetre mahfazası içine takılmamış olan her türlü adaptör ver aktarma ünitelerinin kılıfları, mekanizmanın temel aksamına dışarıdan müdahale edilmeyecek, toz ve neme karşı dayanıklı olacak şekilde kurulmalıdır.

    Güvenlik mühürünü tahrip etmeden ayarlama aksamına müdahale etmek mümkün olmamalıdır. (Bu Ek'in 6 ncı maddesi)

    4. İŞARETLER

    4.1. Taksimetre etiketinde bulunacak bilgiler;

    Taksimetre ekranına veya güvenlik mührü taşıyan bir plakaya aşağıdaki işaretlemeler kolayca görülebilir ve okunabilir biçimde konulmalıdır;

    a) İmalatçının adı, adresi ve markası,

    b) Taksimetrenin tipi, seri numarası ve imal yılı,

    c) AT Tip onay işareti,

    d) "k" sabiti (izafi hatası % 0,2 den az olmayacak şekilde).

    Tüm taksimetrelerde aşağıdaki bilgiler için işaret yerleri bulunmalıdır:

    a) Taşıt ve taksimetre ile ilgili resmi kurallara uygun ilave bilgiler.

    b) Kısmi AT ilk muayenesi işaretinden farklı olarak, ilave işaretler.

    4.2. Özel Yazılı Bilgiler (levhalar);

    4.2.1. Gösterilen değerlerin anlamı kolayca görülebilir, okunabilir ve karışıklığa neden olmayacak biçimde gösterge cihazının penceresinin yanında yer almalıdır.

    4.2.2. Gösterilen ödenecek seyahat ücreti ve diğer ilave ücretlerin hemen yanına, gösterge cihazının üzerine, Türk Lirasını simgeleyen harfler yazılmalıdır.

    5. MÜSAADE EDİLEN HATA SINIRLARI

    Takılmaya hazır aksesuarlı taksimetrenin deney standına muayenesi için, ölçülen gerçek taksimetrenin üzerinde gösterilen "k" değeri ve taksimetrenin ayarlandığı tarife/tarifelerden hesaplanan değer olmalıdır.

    Bu miktarların gerçek değerleri müsaade edilen gösterimlerin en yükseği ve en düşüğü arasında olmalıdır.

    5.1. Mesafeye göre, çalışma konumunda, kat edilen belirli bir mesafe için müsaade edilen hata sınırı aşağıdaki değerleri aşmamalıdır.

    a) Başlangıç zamanı için (bu Ek madde 3.1.3): gerçek değerin %2'si 1000 m'nin altındaki başlangıç mesafeleri için 20 M'lik bir sınır kabul edilebilir.

    b) İlave mesafeler için: gerçek değerin %2'si

    5.2. Zamana göre çalışma konumunda, belirli bir zaman için müsaade edilen hata sınırları aşağıdaki değerleri aşmamalıdır;

    a) Başlangıç zamanı için (bu Ek madde 3.1.3): gerçek değerin % 3'ü. 10 dakikanın altındaki başlangıç zamanları 18 saniyelik bir sınır kabul edilir.

    b) İlave zamanlar için: gerçek değerin % 3'ü

    5.3. Taksimetre ve taşıt parçalarından oluşan ölçüm mekanizması, müsaade edilen hata sınırı sıfıra göre simetrik olacak şekilde ayarlanacaktır. Mesafeye göre çalışma konumunda bu hata taşıt tarafından kat edilen gerçek mesafe ile ilişkilidir.

    6. DAMGALAMA

    6.1. Taksimetrenin aşağıda belirtilen parçaları bir emniyet mühürü ile damgalanmalıdır.

    a) Taksimetrenin iç mekanizmasının bulunduğu muhafaza,

    b) Adaptör muhafazası,

    c) Adaptörün çıkarılabilir parçaları da dahil olmak üzere, taşıtta bulunan mukabil aksam yardımıyla taksimetrenin üzerindeki giriş noktasına bağlanan mekanik veya elektrikli cihazların muhafazaları,

    d) Saat elektrik ile kuruluyorsa ve taksimetre kumanda cihazı elektrik ile çalışıyorsa; elektrik kablo bağlantıları,

    e) Zorunlu işaretleme veya doğrulama işaretleri için levhalar,

    f) Takılmışsa, tekrarlama kumanda cihazının Ek-3'de belirtilen elektrik kablo bağlantıları, elektrik kablolarının bağlantıları, gerektiğinde öngörülen tekrarlama düzeneği,

    6.2. Mühürleme, mühürlenen parça ve bağlantılara güvenlik mühürlerine zarar vermeden mekanizmaya müdahaleyi önleyecek şekilde yapılmalıdır.

    6.3. AT-Tip onayı belgesinde, güvenlik mühür yerleri ve gerektiğinde, güvenlik mühürleme cihazının yapısı ve şekli belirtilmelidir.

    7. AT İLK MUAYENESİ

    7.1. Bir taksimetrenin AT ilk muayenesi birkaç aşamada yapılır.

    7.2. İlk Aşama: Taksimetre aşağıdaki şartları yerine getirirse AT ilk muayene işareti ile işaretlenir.

    a) AT Tip Onayı almış olması,

    b) Taksimetre onaylamış tipe uygun imal edilmiş ve bu Ek'in madde 4.1'de gerekli yazılı bilgilerin bulunması,

    c) Hata sınırı bu Ek'in madde 5.1 ve 5.2'de belirtilen şartlara uyması,

    7.3. Daha sonraki aşamalar: Bu aşamalar Bakanlık tarafından gerçekleştirilir.

    Bunlar aşağıdakileri kapsar:

    - Alet araç içerisine monte edilmeden önce:

    - Bu Ek'in madde 5.3' e göre alet ayarının kontrolü,

    - İlgili yönetmelikler gereğince tarife ayarının kontrolü,

    - Alet araç içerisine monte edildikten sonra;

    - Tüm ölçüm sisteminin kontrolü.

 

Takograf Ana Sayfa Ana Sayfa Takograf Bestaş| Bestaş | Destaş Takograf Destaş |Norm Takograf Norm |Ölçüsan Takograf Ölçüsan |Renkli Kamera Renkli Kamera |Atak Araç Takip Atak Araç Takip | BlackWidow Cyclone |Spider Takograf Spider |Endiksan Takograf Endiksan

Bu Sitenin Tüm Hakkı Ayar Elektronik'e Aittir.

www.takograf.org

İstanbul Web Tasarım ve Bilgi Teknolojileri

2009 © Copyright www.istdizayn.com